horizontal rule

张律师欢迎您的访问。

Ding, Ting, Le Chaudron 周易入门

Zhen, Tchen, L'Éveilleur, l'Ébranlement, le Tonnerre

51.《震》:亨。震来虩虩,笑言哑哑,震惊百里,不丧匕鬯。


初九,震来虩虩,后笑言哑哑,吉。
六二,震来厉,亿丧贝,跻于九陵,勿逐,七日得。
六三,震苏苏,震行无眚。


九四,震遂泥。
六五,震往来,厉,意无丧,有事。
上六,震索索,视矍矍,征凶。震不于其躬,于其邻,无咎。婚媾有言。

Gen, Ken, L'Immobilisation, la Montagne

张律师感谢您的访问。