horizontal rule

张律师欢迎您的访问。

孙子兵法火攻篇

孙子兵法

用间篇

孙子曰:凡兴师十万,出征千里,百姓之费,公家之奉,日费千金;内外骚动,怠于道路,不得操事者,七十万家。相守数年,以争一日之胜,而爱爵禄百金,不知敌之情者,不仁之至也,非人之将也,非主之佐也,非胜之主也。

故明君贤将,所以动而胜人,成功出于众者,先知也。先知者,不可取于鬼神,不可象于事,不可验于度,必取于人,知敌之情者也。

故用间有五:有因间,有内间,有反间,有死间,有生间。五间俱起,莫知其道,是谓神纪,人君之宝也。

因间者,因其乡人而用之。内间者,因其官人而用之。反间者,因其敌间而用之。

死间者,为诳事于外,令吾间知之,而传于敌间也。生间者,反报也。

故三军之事,莫亲于间,赏莫厚于间,事莫密于间。非圣智不能用间,非仁义不能使间,非微妙不能得间之实。微哉微哉!无所不用间也。间事未发,而先闻者,间与所告者皆死。

凡军之所欲击,城之所欲攻,人之所欲杀,必先知其守将、左右、谒者、门者、舍人之姓名,令吾间必索知之。

必索敌人之间来间我者,因而利之,导而舍之,故反间可得而用也。因是而知之,故乡间、内间可得而使也。

因是而知之,故死间为诳事,可使告敌。因是而知之,故生间可使如期。五间之事,主必知之,知之必在于反间,故反间不可不厚也。

昔殷之兴也,伊挚在夏;周之兴也,吕牙在殷。故惟明君贤将,能以上智为间者,必成大功。此兵之要,三军之所恃而动也。

孙子兵法

孙武(前535-?)

孙子兵法计篇 孙子兵法作战篇 

孙子兵法谋攻篇 孙子兵法形篇 

孙子兵法势篇 孙子兵法虚实篇 

孙子兵法军争篇 孙子兵法九变篇 

孙子兵法行军篇 孙子兵法地形篇 

孙子兵法九地篇 孙子兵法火攻篇 孙子兵法用间篇

孙子兵法英文 Sun Tzu on the Art of War XIII. THE USE OF SPIES 孙子兵法英汉对照 用间篇第十三 XIII. THE USE OF SPIES

Training, In-House Training 

音乐在培训中的运用

企业内训培训网-网站排名

《孙子兵法》中的“兵道”

张律师感谢您的访问。