horizontal rule

张律师欢迎您的访问。

孙子兵法军争篇

孙子兵法 九变篇

孙子曰:凡用兵之法,将受命于君,合军聚众,圮地无舍,衢地交合,绝地无留,围地则谋,死地则战。

涂有所不由,军有所不击,城有所不攻,地有所不争,君命有所不受。

故将通于九变之地利者,知用兵矣;

将不通于九变之利者,虽知地形,不能得地之利矣。

治兵不知九变之术,虽知五利,不能得人之用矣。

是故智者之虑,必杂于利害,杂于利而务可信也,杂于害而患可解也。

是故屈诸侯者以害,役诸侯者以业,趋诸侯者以利。

故用兵之法,无恃其不来,恃吾有以待也;

无恃其不攻,恃吾有所不可攻也。

故将有五危,必死,可杀也;

必生,可虏也;

忿速,可侮也;

廉洁,可辱也;

爱民,可烦也。

凡此五者,将之过也,用兵之灾也。

覆军杀将,必以五危,不可不察也。

孙子兵法

孙武(前535-?)

孙子兵法计篇 孙子兵法作战篇 

孙子兵法谋攻篇 孙子兵法形篇 

孙子兵法势篇 孙子兵法虚实篇 

孙子兵法军争篇 孙子兵法九变篇 

孙子兵法行军篇 孙子兵法地形篇 

孙子兵法九地篇 孙子兵法火攻篇 孙子兵法用间篇

孙子兵法英文 Sun Tzu on the Art of War VIII. VARIATION IN TACTICS 孙子兵法英汉对照 九变第八 VIII. Variation in Tactics

孙子兵法行军篇

张律师感谢您的访问。